ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest website o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals d’ús i de les quals, unilateralment, a qualsevol moment, pugui establir Punta Alta. En conseqüència, és responsabilitat de tot visitant o usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest website. La utilització de determinats serveis implica així mateix l’acceptació, sense reserva alguna, de les normes particulars o instruccions que Punta Alta Comunicació pogués establir a qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

CONDICIONS DE UTILIZACIÓ

Els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per Punta Alta Comunicació de conformitat amb aquestes Condicions Generals i amb estricta subjecció a la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest website a altres usuaris. En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través de www.puntaalta.es missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

  • De qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic.
  • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
  • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o obscens.
  • Es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.
  • Lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
  • Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • Continguin virus, troians, cucs, bombes de temps o qualsevol un altre material o programa que pugui donar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que Punta Alta Comunicació pogués sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d’ús d’aquest website. Punta Alta Comunicació es reserva el dret de denegar, unilateralment i a qualsevol moment, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. Propietat Industrial: Els signes distintius, gràfics o denominatius, que apareixen en aquest lloc web són propietat de Punta Alta Comunicació o d’altres persones físiques i jurídiques els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los. Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que manquin de la corresponent autorització. L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s’efectua amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets.

2. Noms de domini En el mateix sentit del referit a l’apartat anterior, el nom de domini www.puntaalta.es i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present lloc són de titularitat exclusiva de Punta Alta Comunicació o bé el seu ús li ha estat cedit pel seu legítim titular. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposarà una infracció dels drets conferits pel seu registre i ser perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

3. Drets d’Autor

3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

3.2 Queden exceptuats d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat de Punta Alta Comunicació i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pot descarregar des de diverses pàgines d’aquest lloc amb la finalitat de possibilitar o facilitar l’accés als mateixos. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

4. Ús personal. L’usuari queda expressament autoritzat per Punta Alta Comunicació a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectuï per a finalitats personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats continguts. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no suposa la concessió de llicència alguna a l’usuari. Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest lloc requerir l’autorització expressa i per escrit de Punta Alta Comunicació

5. Reserva d’accions L’ús dels continguts o serveis de www.puntaalta.es no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot caso Punta Alta Comunicació l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

ENLLAÇOS

En aquest lloc web l’usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents de www.puntaalta.es, amb la finalitat de facilitar i animar l’accés a altres fonts d’informació en Internet relacionades amb el Dret, especialment societari, o de caràcter general. Punta Alta Comunicació no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que d’aquells es realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica. No obstant això, Punta Alta Comunicació es compromet a fer el possible per evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, Punta Alta Comunicació es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar aquest enllaç. En el cas que el titular d’algun lloc web estimés que algun enllaç establert des de www.puntaalta.es menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sol ha de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un e-mail o per qualsevol un altre mitjà, en la confiança que l’enllaç ser donat de baixa de forma immediata, o modificat de forma satisfactòria per a l’interessat, sense necessitat d’ulteriors tràmits o explicacions per la seva banda.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Encara que Punta Alta Comunicació tracta d’oferir als usuaris del website la més completa, útil i actualitzada informació possible, no es garanteix l’exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzats, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis. Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest website es fa al seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que Punta Alta Comunicació NO garanteix:

– L’operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant això quan sigui raonablement factible o previsible, s’advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.

– La utilitat, exactitud, actualització o infal·libilitat dels seus continguts o serveis per a presa de decisions o realització d’alguna activitat en particular. Les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap tipus quant a la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Punta Alta Comunicació no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes poguessin causar.

– La privadesa i seguretat de la utilització dels seus serveis, ni que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l’accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis, i, conseqüentment, exclou tota responsabilitat referent a això.

– L’absència de virus ni de qualssevol altres elements nocius introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin produir alteracions o problemes de qualsevol classe en els sistemes informàtics (programari i maquinari) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.

– La licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris. No obstant això, Punta Alta Comunicació es compromet a fer el possible per evitar l’existència en el seu lloc de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.

En qualsevol cas, Punta Alta Comunicació agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat de la manera ms ràpid i eficient possible.

MODIFICACIÓ I TERMINACIÓ DE SERVEIS

Si bé, en principi, la durada d’aquest lloc és indeterminada, Punta Alta Comunicació es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, a qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als usuaris del mateix. Així mateix, Punta Alta Comunicació podrà modificar a qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest website.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.puntaalta.es se substanciar davant la jurisdicció espanyola. La manera més senzilla i eficaç per sol·licitar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és l’enviament d’un e-mail.